Cải cách thủ tục hành chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Trang chủ  |   Tin tức hoạt động  |  Hỗ trợ triển khai  |  Liên hệ

 
 Hỗ trợ triển khai 
DANH SÁCH VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(03:09, 10/08/2009)

DANH SÁCH VĂN BẢN QPPL

LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(lĩnh vực Tài nguyên nước)
                                                          
 
STT
Tên văn bản
1
Luật số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998 của Quốc hội về Luật Tài nguyên nước
2
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 về quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
3
Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
 
 
 
 
 
 
 
 DANH SÁCH VĂN BẢN QPPL
LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(lĩnh vực Môi trường)
                                                          
 
STT
Tên văn bản
1
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
2
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
3
Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/ NĐ-CP
4
Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản phẩm
5
Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại
6
Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
7
Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường
8
Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN QPPL
LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(lĩnh vực Đo đạc và bản đồ)
                                                          
 

STT
Tên văn bản
1
Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.
2
Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 23/6/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ - Bộ Ngoại giao – Bộ Quốc phòng Hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia.
3
Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
4
Thông tư số 03/2007/TT-BTNMT ngày 15/02/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ
5
Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
6
Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

 
  
DANH SÁCH VĂN BẢN QPPL
LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(lĩnh vực Đất đai)
                                                          
 

STT
Tên văn bản
1
Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội
2
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
3
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
4
Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
5
Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
6
Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thyành công ty cổ phần
7
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
8
Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
9
Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

 
 
 
 

Bản in Ý kiến của bạn

  Người gửi:
Cơ quan:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
File gắn kèm:

Các thủ tục khác
Công văn số: 5033 /BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính (10/08)
Tải tài liệu hướng dẫn và triển khai nhập dữ liệu (10/08)
Danh mục TTHC đã được TCT cấp Bộ cập nhật (29/06)
Câu hỏi thường gặp (29/06)
Tải văn bản, tài liệu (29/06)
 
  Liên hệ  |  Sitemap  |  Thêm vào danh sách ưu thích   |  Hỏi đáp
  © Bản quyền 2009 bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
  - Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội
  - Điện thoại: 043.7732.732
  - Email: cctthc@monre.gov.vn